--- FinanciŽle Planning ---

Algemeen
(Persoonlijke) Financiele Planning mag zich de laatste tijd in een steeds grotere belangstelling verheugen. Meer en meer mensen houden zich actief met hun financiele situatie bezig.
Financiele Planning houdt echter meer in dan het zoeken naar bijvoorbeeld de meest gunstige hypotheek of besluiten tot al dan niet gaan beleggen. Het is een geintegreerde planning van uw persoonlijke financien om tot realisatie van uw (financiele) doelen te komen.
Het gaat daarbij om zaken als afdekken van risico's, lenen, sparen en beleggen, wonen, pensioen en estate planning (de nalatenschap).
Voor de komende tijd zal ook de wet Inkomstenbelasting 2001 een grote invloed hebben op een ieders persoonlijke financiele positie en planning.

Uitgangspunt
Elke financiele planning begint bij het in kaart brengen van de huidige financiele situatie; voorts zal men ideeen hebben omtrent hetgeen men (in financiele zin) in de toekomst wil.
Van daaruit kan een plan gemaakt worden om de gewenste doelen zo veel mogelijk te bereiken. De financieel adviseur zal daarin vanuit zijn brede financiele kennis een belangrijke rol spelen, waarbij het uitgangspunt de behoefte van de client is en niet - zoals veelal het geval is - de behoefte van de adviseur om zijn producten te verkopen.
Kies dan ook, indien u wenst over te gaan tot een geintegreerde financiele planning voor een gespecialiseerd financieel adviseur en niet voor een persoon of instelling die slechts zijn of haar product wil slijten.
Berinck & Partners is een onafhankelijk en multifunctioneel adviesbureau, gespecialiseerd op alle financiele terreinen. Zij zal op basis van bovengenoemde uitgangspunten tot een geintegreerd advies komen, waarbij uw wensen uiteraard centraal staan.

Persoonlijke Financiele Planning
"Welke risico's kan en wil ik zelf lopen en welke moet ik afdekken?" is de kernvraag bij de (financiele) toekomstplanning. Bepaalde risico's, zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid kunnen reeds geheel of gedeeltelijk via de overheid zijn afgedekt, bijvoorbeeld via WW of WAO. Ook een basispensioen, in de vorm van AOW, is via de overheid verzekerd. Maar hoe zit het met de eventuele financiering van de studie van de kinderen; wat gebeurt er bij overlijden en hoe bouw ik zo gunstig mogelijk een extra inkomen boven het basispensioen op. Is een huis kopen in alle situaties wel voordeliger dan huren en als ik iets opzij wil zetten moet ik dan sparen of beleggen of allebei.
Zoals hierboven reeds aangegeven vormen al deze vragen een onderdeel van een reeks van vragen, die beantwoord moeten worden aan de hand van de financiele analyse.
Fiscale vraagstukken spelen hierbij een belangrijke rol.
Het nieuwe belastingstelsel zal bovengenoemde vragen niet wijzigen. De beantwoording van die vragen zal echter ingrijpend veranderen.
Belangrijk is dan ook dat tijdig op alle wijzigingen wordt ingespeeld.

De werkwijze
De werkwijze van de adviseur is ingedeeld in drie fases.
Allereerst de inventarisatie - fase, welke aanvangt met een intakegesprek met als doel het verkrijgen van zoveel mogelijk informatie, welke van belang is voor de financiele planning.
Als tweede volgt dan de analyse - fase , waarin aan de hand van de verkregen gegevens de behoeften en wensen van de client worden herkend en nader uitgewerkt.
Aan de hand van de bevindingen uit voorgaande fasen komt als derde de advies - fase.

De financieel adviseur komt tot een weloverwogen advies, welke nader met de client wordt doorgesproken, waarbij ook alternatieve oplossingen aan bod kunnen komen.
Alle relevante aspecten van de financiele planning komen hierbij aan de orde;
(sociale zekerheid, overige verzekeringen en toekomstvoorzieningen, sparen en beleggen, financieren, juridische aspecten, waaronder estate planning, belastingen en huisvesting).

Ten slotte
Wilt u zich nader orienteren op Persoonlijke Financiele Planning neemt u dan eens contact met ons op. Berinck & Partners kan u ongetwijfeld op pad helpen.