--- Subsidies ---

Algemeen
Het verkrijgen van subsidie in Nederland is in de praktijk een ingewikkelde zaak. De laatste jaren maken algemene regelingen steeds meer plaats voor specifieke regelingen, welke ondersteuning moeten geven aan bepaalde sectoren, bepaalde activiteiten, doelgroepen, thema's en/of producten van het bedrijfsleven. Bedragen variEren van enkele honderden tot vele tientallen miljoenen guldens.

Zowel de hoeveelheid regels en voorwaarden als de complexiteit ervan vormen een knelpunt. De langdurige procedures vormen een extra belemmering.
Voorts wordt steeds meer gebruikgemaakt van zgn. tendersystemen, inhoudende, dat alle ingediende aanvragen onderling worden vergeleken op kwaliteit; binnen het beschikbare budget worden dan alleen de aanvragen, die als potentieel het meest succesvol worden beoordeeld, gehonoreerd.

In Nederland bestaan op dit moment zo'n 600 verschillende subsidieregelingen voor het bedrijfsleven. In Europees verband komen door nog eens zo'n 1200 regelingen bij.
Subsidies zijn afhankelijk van de aard, de omvang en het doel van de bedrijfsactiviteiten en worden doorgaans alleen onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden toegekend, welke weer bij elke regeling verschillen. De uitvoering van de regelingen geschiedt door verschillende instanties.

Het is onder deze omstandigheden niet verwonderlijk, dat ondernemers - soms ook uit onbekendheid - niet overgaan tot het aanvragen van een subsidie
Naast de contante subsidies staan de fiscale subsidies, welke het afgelopen decennium zijn ontwikkeld, zoals investeringsaftrek, vermindering afdracht loonbelasting, vervroegde afschrijving milieu-investeringen e.d. Ook worden steeds meer financieringsregelingen in diverse vormen in het leven geroepen voor ondernemers, die niet via de gebruikelijke (bank)kanalen (nieuw) kapitaal kunnen aantrekken.

Een andere tendens van de laatste jaren is de nadruk die wordt gelegd op samenwerking. Vanaf 1997 zijn afzonderlijke technologiesubsidies omgezet in 1 subsidieregeling. In de toekomst zal de nadruk komen te liggen op subsidiering van samenwerkingsprojecten met kennisinstituten, hetgeen bij de Europese subsidieregelingen al veelal het geval is.

Het is voor ondernemers aan te bevelen om - alvorens een subsidieaanvraag in te dienen - een kosten-/baten analyse te maken. Aanvraagprocedures - zeker in Europees verband - zijn vaak vrij ingewikkeld en de procedures zijn lang. Bovendien wordt - zoals hierboven aangegeven - steeds meer met het tendersysteem gewerkt. De kans, dat een aanvraag niet wordt gehonoreerd, mag niet worden verwaarloosd. De vraag is dan ook of de inspanningen van de aanvraag opwegen tegen de kans op succes. Het kan daarbij raadzaam zijn een bedrijfsadviseur als Berinck & Partners in te schakelen.

Soorten subsidies en regelingen
Er kan een globale indeling van het aantal beschikbare regelingen worden gemaakt aan de hand van de volgende categorieen:
1. personeelssubsidies (waaronder begrepen scholing en onderwijs)
2. onderzoek, innovatie en ontwikkeling
3. investeringsregelingen
4. milieusubsidies
5. energiebesparingsubsidies
6. exportregelingen en buitenlandse investeringen
7. specifieke regelingen voor het Midden- en Kleinbedrijf.
8. overige regelingen.

Overigens is deze indeling vrij willekeurig. Ook andere invalshoeken (b.v. vanuit branches) kunnen de basis van een indeling vormen.

Ten slotte
Hierboven werd reeds aangegeven, dat er zeer veel vigerende regelingen zijn. Het is dan ook onmogelijk om alle regelingen in dit kader te behandelen
Belangrijk is, dat subsidies tijdig worden aangevraagd. door overschrijding van de termijnen kan een subsidie worden misgelopen. Iedere regeling kent zijn specifieke voorwaarden en eisen, waarmee in bovengenoemde willekeurige en zeker niet volledige opsomming geen rekening is gehouden. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.